Dr. Várszegi Asztrik főapát: „Fortitudo mea Deus”

Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testülete 20/2011. ( II.1.) számú határozatával dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát részére a Pannonhalmáért végzett sok évtizedes egyházvezetői, humanitárius, és tudományos munkásságának elismeréseként s mert tartós és eredményes tevékenységével nagy mértékben hozzájárult a település jó hírnevének erősítéséhez és öregbítéséhez, a Pannonhalma Város Díszpolgára címet adományozta

A kitüntetés átadására 2011. augusztus 14-én a pannonhalmi plébániatemplomban a főapát úr által celebrált ünnepi mise keretében került sor.

A főapát úr életpályája röviden az alábbiakban fogható össze:

1946. január 26-án született Sopronban. Középiskolai tanulmányait a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végezte. Érettségi után 1964-ben belépett a Pannonhalmi Szent Benedek Rendbe, ahol teológiai tanulmányait végezte 1968-ig. Ezt követően a kétesztendős sorkatonai szolgálat letöltése után a hátralévő utolsó évet befejezve 1971. augusztus 29-én pappá szentelték.1971 és 1976 között Budapesten az ELTE BTK-n történelem-német szakon tanult, majd a tanulmányok végeztével középiskolai tanári diplomát szerzett, majd a győri bencés gimnáziumba került egy esztendőre tanítani. 1976-tól a pannonhalmi gimnáziumban tanított egészen 1988-ig,de eközben szintén tanított a bencés főiskolán is. 1978 és 1986 között a novíciusok magisztere, de 1985-től már a pannonhalmi főmonostor perjelje. 1985-ben történelemből doktori címet szerzett az ELTE-n, majd ugyanitt 1997-ben megszerezte a PhD fokozatot is.

II. János Pál pápa 1988. december 23-án esztergomi segédpüspökké nevezte ki. Püspöki jelmondata: Fortitudo mea Deus – azaz: Erősségem az Isten. 1989. február 11-én szentelték püspökké Esztergomban Dékány Vilmossal, Mayer Mihállyal, Takács Nándorral és Ács Istvánnal együtt. 1989 márciusától két éven át a Budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora, valamint püspöki helynök az Esztergomi Főegyházmegyében. 1990 júniusától 1993 márciusáig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt. 1991. január 5-én pannonhalmi főapáttá választották, székét 1991. augusztus 6-án foglalta el. 1997-ben Jedlik Ányos-díjjal tüntették ki, 2007-ben pedig Prima Díjjal.

Mindezek mellett a Máltai Lovagrend káplánja, a leuveni Katolikus Egyetem díszdoktora, a Bajor Bencés Akadémia Történeti Szekciójának rendkívüli tagja, a Férfi Szerzetes-elöljárók Konferenciájának elnöke, a Magyarországi Keresztény-Zsidó Tanács elnöke, a MKPK Kultúra és Tudomány Bizottságának (korábban Egyháztörténeti Bizottság) elnöke, a MKPK Megszentelt Élet Bizottságának elnöke, a MKPK Oktatásügyi Bizottságának tagja, Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete és polgárai tisztelettel köszöntik a város új díszpolgárát és további munkájához sok sikert, jó erőt, egészséget kívánnak.