MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 25. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet 2. fordulós megvitatása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.) Pannonhalma városáról szóló turisztikai kiadvány elkészítésének lehetősége.
Előadó: Horváth Roland intézményvezető

4.) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok licit útján történő értékesítésének megvitatása.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

5.) Szabadság téri- Petőfi utcai parkolók kialakításának megvitatása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6.) Huszár Tamás Győrújbarát Kert utca 18. szám alatti lakos használt ruha gyűjtőedény kihelyezés iránti kérelme.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7.) Pannonhalma Város védőnőinek tagdíj átvállalás iránti kérelme.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

8.) Pannónia Kincse Leader Egyesületben az önkormányzati tagság fenntartásáról szóló tájékoztatás.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

9.) Vételi ajánlat a Lestár 1077/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Pannonhalma, 2014. február 18.

Bagó Ferenc sk.
polgármester