A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pannonhalma.hu weboldalt üzemeltető Pannonhalma Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (székhelye: 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.; államháztartási azonosító(ÁHTI): 737478; adószáma: 15727873-2-08 ; email elérhetőség: titkarsag@pannonhalma.hu, telefonszám: +36 96 554-210; továbbiakban: Szolgáltató) és a Pannonhalma Város Önkormányzata által a Pannonhalma.hu weboldalon(továbbiakban weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.pannonhalma.hu weboldalon található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A Pannonhalma.hu weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A Pannonhalma.hu weboldal üzemeltetését a Pannonhalma Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala végzi.

Székhely: 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 10.
Telefonszám: +36 96 554-210
Email: titkarsag@pannonhalma.hu

2. Információ közlés, információ kérés, rendezvény ajánlás

2.1. A weboldal látogatóinak, partnereinknek meg van a lehetősége, hogy a weboldal különböző rovataiban, az egyes aloldalakon általánosságban, vagy speciálisan böngésszenek, egy-egy témára, konkrétan vagy más témakörökben bejelentést tegyenek, kérdéseket, javaslatokat állítsanak össze, kéréseket fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével ezen információkat eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz.

2.2. A beérkezett információkat kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felvehetik a  a kapcsolatot az adatközlővel a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a felvetett témában, a megfogalmazott kérdés, vagy kérés vonatkozásában megválaszolják.

2.3. A szolgáltató mindent megtesz a beérkezett kérdések, üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés postafiókunkba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

2.4. A weboldal látogatóinak meg van a lehetősége, hogy a weboldal rendezvénynaptár rovatában a Pannonhalmi régió vonatkozásában rendezvényt, eseményt, szakmai- vagy szabadidős programot ajánljanak és a weboldal megfelelő űrlapja segítségével a rendezvény adatait eljuttassák irodánkba, kollégáinkhoz. A beküldött adatokat kollégáink minden esetben ellenőrzik, pontosítás végett felvehetik a kapcsolatot a rendezvényt ajánló látogatóval és amennyiben a rendezvény a Pannonhalmi régióban található, nem sérti a hatályos magyar jogszabályokat illetve nem ellentétes Pannonalma Önkörmányzata alapvető érdekeivel a rendezvény releváns adatival kiteszik a Pannonhalma weboldal rendezvénynaptárába.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a beküldött rendezvény adatait, leírását, szövegezését a weboldalon történő optimális megjelenés, és egyéb szempontok szerint megváltoztassa.

2.5. A pannonhalma weboldal rendezvénynaptár szolgáltatása a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, a rendezvényekre vonatkozó információkat minden esetben ellenőrzi, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. Kérjük a rendezvények vonatkozásában minden esetben forduljon az adott rendezvény szervezőihez.

3. Egyebek

3.1 A Pannonhalma.hu weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a techológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.

3.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Pannonhalma weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a Pannonhalma weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Pannonhalma weboldal történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

3.3 A Pannonhalma weboldal ezúton tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat az esetlegesen megvalósult ügyintézés, adatközlés, információ kérés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Pannonhalma weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybevett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

3.4 A pannonhalma.hu weboldal üzemeltetője fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.Az oldaltól értesüléseket átvenni csak a oldalra való hivatkozással lehet

3.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Győri Városi Bíróság joghatóságát kötik ki.

3.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Pannonhalma, 2015.06.30.