AZ ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.1.§ (6) bekezdés a.) pontjában közzétettek alapján, valamint ugyanezen törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét – akik hozzájárultak a település fejlődéséhez, nemzetközi kapcsolatainak megvalósításához, a település jó hírnevének erősítéséért, öregbítéséért tartós és eredményes tevékenységet folytattak- az alábbi kitüntetéseket, és díjakat állapítja:

A PANNONHALMA VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM

1.§

1.) Pannonhalma Város Díszpolgára kitüntető cím a település önkormányzatának legnagyobb elismeréseként adományozható.

A kitüntető cím azoknak a magyar és külföldi személyeknek adományozható, akik:

a.) a település gazdasági, idegenforgalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót alkottak, tevékenységükkel megalapozták a település nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, annak erősítéséért tartós és eredményes munkát folytattak.

b.) akik kiemelkedő munkásságukkal szolgálták a település fejlődését a helyi közösség érdekeit és javát, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a város tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.

2.) a díszpolgári cím a képviselő-testület döntése alapján alkalmanként a testület által
meghatározott személy vagy személyek részére adható. Díszpolgár kitüntető cím, egy
személy életében tevékenysége során csak egyszer adományozható.

2.§

1.) Pannonhalma Város Díszpolgára kitüntető címet – elismert, kimagasló érdem
megjelölésével - Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete minősített 
többségi döntéssel adományozza. Adományozásra fő szabályként minden év augusztus 20-án kerülhet sor, kivétel amennyiben az adományozásra javaslatot tevő közösség jubileumi évforduló alkalmával javasolja annak átadását.

2.) A díszpolgár cím adományozásával díszes kivitelű díszpolgár oklevelet és igazolványt kell kiállítani.

A díszpolgári oklevél tartalmazza

 • az adományozás megjelölését
 • a képviselő-testület határozatának megjelölését, indokát
 • az adományozott nevét
 • az adományozó pecsétjét
 • az adományozó aláírását: a díszpolgári oklevelet – a polgármester és a jegyző írja alá

3.) a.) A díszpolgári címhez járó oklevél leírása: B4 méretű merített papír, rajta díszes fekete betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal a „Díszpolgári cím” és az adományozott
személy neve, plüssborítású mappában, a nyíló oldalán arany vagy ezüstszínű
„OKLEVÉL” felirattal. Az oklevél költségét az adományozó viseli

b.) A díszpolgári címhez pénz- vagy tárgyjutalom jár, amelynek összege: a mindenkori köztisztviselői illetményalap 5-szörösének bruttó összege. A tárgyjutalom díszdobozban
kerül átadásra, mely egy bronzból készült plakettet tartalmaz.

c.) A díszpolgári cím átadása ünnepi képviselő-testületi ülés keretei között az adományozott és szűk családja meghívásával méltó külsőségek mellett (fogadás) történik, melynek költségeit az adományozó viseli.

4.) Külföldi állampolgárnak a cím adományozásakor saját nyelvén, ha ez nem lehetséges német vagy angol nyelvű, a díszpolgári oklevél hiteles fordításáról készült szöveget is mellékelni kell.

3.§

A díszpolgár cím adományozására, személyre szóló javaslatot tehet a polgármester felé:

 • a képviselő-testület bizottsága
 • önkormányzati képviselő
 • településen működő – hivatalosan bejegyzett- egyesület, civil szerveződés
 • legalább 500 pannonhalmi lakos

4.§

 • Pannonhalma Város díszpolgárát megilleti a Pannonhalma Város Díszpolgára Kitüntető Cím viselésének joga,
 • a képviselő-testület és bizottságai ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
 • a képviselő-testület által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,
 • külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául ki lehet jelölni,
 • díjtalanul látogathatja az önkormányzat által alapított közművelődési intézményeket és annak rendezvényeit,

5.§

A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű „Település Díszpolgárának Könyve” elnevezéssel névkönyvet vezet és megjelenteti a város hivatalos honlapján az erre a célra szolgáló menüpont alatt.

A PANNONHALMÁÉRT KITŰNTETŐ CÍM

6.§

Pannonhalmáért Kitüntető cím adományozható azoknak

a.) a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) az élet bármely területén magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Pannonhalma hazai és nemzetközi hírnevének növeléséhez, fejlődéséhez,

b.) Annak a pannonhalmi polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági és közösségi életének fejlődését, ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.

c.) a Pannonhalmáért kitüntető cím megosztva is adható bármely közösségben végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként. Adományozásra fő szabályként minden év augusztus 20.-án kerülhet sor, kivétel amennyiben az adományozásra javaslatot tevő közösség jubileumi évforduló alkalmával javasolja annak átadását.

7.§

1.) Pannonhalmáért Kitüntető címet Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

2.) A képviselő-testület döntésétől függően a kitüntető címet egyszerre egy személy és /vagy egy közösség kaphatja.

3.) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

 1. a képviselő-testület tagja,

 2. képviselő-testület bizottsága.

 3. egyesület, civil szervezet közössége 2/3-os többségi szavazattal,

 4. legalább 300 pannonhalmi lakóhellyel rendelkező polgár

8.§

1.) a.) A kitüntető címhez járó oklevél leírása: B4 méretű merített papír, rajta díszes fekete betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal a „A Pannonhalmáért kitüntető cím” és az adományozott személyneve, plüssborítású mappában, a nyíló oldalán arany vagy ezüstszínű „OKLEVÉL” felirattal. Az oklevél költségét az adományozó viseli

b.) A kitüntető címhez pénz- vagy tárgyjutalom jár, amelynek összege: a mindenkori
köztisztviselői illetményalap 5-szörösének bruttó összege. A tárgyjutalom díszdobozban
kerül átadásra, mely egy bronzból készült plakettet tartalmaz.

c.) A kitüntető cím átadása ünnepi képviselő-testületi ülés keretei között az adományozott és szűk családja vagy a szervezet elnöksége meghívásával méltó külsőségek mellett (fogadás) történik, melynek költségeit az adományozó viseli.

 1. Az adományozásról a jegyző nyilvántartást vezet, az adományozás indokát és okát, időpontját a nyilvántartásban feltünteti és megjelenteti a város hivatalos honlapján az erre a célra szolgáló menüpont alatt.

AZ ÉV EMBERE KITÜNTETŐ CÍM

9.§

„Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a céltól vezérelve, hogy a fentebb szabályozott tartósan kifejtett rendkívüli teljesítmények elismerése mellett értékelje azon polgárai érdemeit is akik egy adott évben nyújtottak kiemelkedőt a város életében, megalapítja „ Az Év Embere „ kitüntető címet. A cím évente azon pannonhalmi lakóhellyel rendelkező polgároknak adományozható akik az adott évben az élet bármely területén (pl.: Közszolgálati díj, Pedagógiai díj, Egészségügyi-Szociális díj, Kulturális díj, Művészeti díj, Civilszervezeti díj, Sport díj, Településfejlesztési díj, Vállalkozói díj, Ipari díj, Mezőgazdasági díj, Vendéglátóipari díj, Kereskedelmi díj) végzett kiemelkedő munkájukkal, teljesítményükkel, magatartásukkal általános elismerést szereztek s példamutatásukkal köztiszteletet érdemeltek ki a város lakossága körében.

10.§

(1) Az Év Embere kitüntető címet Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza .

 1. A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:

 2. a képviselő-testület bármely tagja

 3. a képviselő-testület bármely bizottsága

 4. a városban működő hivatalosan bejegyzett egyesületek, civil szerveződések

 5. legalább 100 pannonhalmi lakóhellyel rendelkező polgár

11.§

1.) Az „Év Embere kitüntető” cím adományozásakor díszes kivitelű oklevelet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell:

 • az adományozás megjelölését
 • a képviselő-testület határozatának indokát és megjelölését
 • az adományozott nevét
 • az adományozó pecsétjét
 • a polgármester és a jegyző aláírását

2.) a.) Az év embere járó oklevél leírása: B4 méretű merített papír, rajta díszes fekete betűkkel az alapszöveg, kiemelten pirossal a „ év embere” és az adományozott személy neve, plüssborítású mappában, a nyíló oldalán arany vagy ezüstszínű „OKLEVÉL” felirattal. Az oklevél költségét az adományozó viseli

b.) A év embere kitüntető címhez pénz- vagy tárgyjutalom jár, amelynek összege: a mindenkori köztisztviselői illetményalap 2-szeresének bruttó összege. A tárgyjutalom díszdobozban kerül átadásra, mely egy bronzból készült plakettet tartalmaz.

c.)A év embere kitüntető cím átadására ünnepélyes keretek között a tárgyévet követő március 15-én az önkormányzat hivatalos ünnepségén kerül sor.

d.)Az adományozásról nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az adományozás okát és időpontját és megjelenteti a város hivatalos honlapján az erre a célra szolgáló menüpont alatt.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.§

1.) A kitüntetésekkel, díjakkal kapcsolatos javaslat lehetőségéről a polgármester minden év november 30.-ig felhívja az adományozásra javaslatot előterjesztők figyelmét.

2.) A javaslatot az adományozás évében január 31.-ig kell a polgármesterhez eljuttatni.

3.) A polgármester a képviselő-testület bizottságainak elnökével történő egyeztetést követően minden év június 30-ig terjeszti a képviselő-testület elé. Az adományozásnál csak a megadott határidőig és írásban benyújtott javaslatokat lehet figyelembe venni.

4.) A képviselő-testület a kitüntetések, díjak adományozásával kapcsolatos költségeket az éves költségvetésben a polgármesteri hivatal fejezetnél köteles megtervezni.

5.) A díjak, kitüntető címek adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A kitüntető díjak visszavonása

13.§

1.) A kitüntető díjat a kitüntetés kezdeményezésére jogosultak javaslatára méltánytalanság címén vissza lehet vonni, ha a kitüntetett erre érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntető díjra az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott.

2.) Visszavonásra a díjak adományozására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3.) Visszavonás esetén a díszpolgár, a kitüntetett személy nevét és adatait törölni kell a nyilvántartásból és erről az érdekeltet értesíteni kell.

14.§

E rendelet 2008. 06.01-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A testületi ülés napja: 2008. 05.27.

Bagó Ferenc polgármester                                                          
dr. Török Péter jegyző

A rendelet kihirdetve: 2008.05.28.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. szeptember 15.

dr. Török Péter

jegyző

1  9/2001(VIII.29) rendelete módosította a R. a 9. § (1) bekezdését
2  14/2001(XII.19) rendelete kiegészítette a R. 6. §-át c) ponttal
3  9/2008(VI.01) rendelete módosította a R. 2. § (3) bekezdését, az 5. §-át, a 8. § (1) bekezdését, valamint a R. kiegészült a 9, 10, 11 §-okkal, s a további paragrafusszámok is ennek megfelelően változtak. A R. vegyes rendelkezésekre vonatkozó szakaszának (5), (6) bekezdése hatályon kívül helyezésre került.